Advies op maat: Verbetering van bodem- en waterkwaliteit begint met bezoek van een coach van Landbouwportaal Rijnland

28 april 2022

 
Via Landbouwportaal Rijnland kunnen alle boeren en tuinders in het werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland gratis kennis en advies op het bedrijf (erf én perceel) krijgen op vier verschillende thema’s: Bodem, Erfafspoeling, Gewasbescherming en Perceel- en oeverbeheer- en inrichting.
 
Alle vier de thema’s hebben een eigen insteek. Zo gaat het thema Bodem over advies over maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de bodem in allerlei opzichten. Dit zijn onder meer bodemvruchtbaarheid, bodemleven, bodemstructuur.
 
Bij het thema erfafspoeling ligt de focus op het voorkomen van afspoeling van met mest- en voerresten vervuild water het erf naar het oppervlaktewater (sloten, vaarten en andere waterlichamen).
 
Gewasbeschermingscoaches adviseren agrariërs over de afspoeling van residuen en gewasbeschermingsresten naar perceel en sloot. Behalve dat de gewasbeschermingsmiddelen op die manier efficiënt en alleen gebruikt worden voor waar ze nodig zijn, helpen maatregelen op dit gebied ook om gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen.
 
Coaches die gespecialiseerd zijn in Perceel- en oeverbeheer en -inrichting adviseren de agrarisch ondernemers over het beschermen en inrichten van percelen en oevers. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het voorkomen van het vertrappen van de oevers door het vee of afkalving.
 
Aanvraag
Een dergelijk bedrijfsadviesbezoek is de enige weg naar een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten voor een aantal maatregelen die boeren en tuinders kunnen nemen. Coaches adviseren bij de aanvraag van subsidie via Landbouwportaal Rijnland.
 
Lastige keuze?
Coaches van alle vier de thema’s zijn onafhankelijk en gespecialiseerd in hun thema. Zij geven advies op maat. De agrarisch ondernemer bepaalt zelf welke adviezen hij of zij opvolgt. Mocht tijdens een bedrijfsadviesbezoek blijken dat er meer onderwerpen zijn waar een deelnemer belangstelling voor heeft dan kan de ene coach verwijzen naar de andere. De coaches hebben hiervoor onderling contact. Zoals één van de coaches zei: ‘Je hoeft niet alles te weten, als je maar weet wie het wel weet.’
 
Landbouwportaal Rijnland is een initiatief van Hoogheemraadschap van Rijnland. In het portaal werkt het Hoogheemraadschap samen met Collectief Groene Klaver, KAVB, LTO Noord.
 
Bezoek door coach