Projecten

Projecten van DGK

Coöperatie De Groene Klaver doet mee aan diverse projecten:

 • Bewust Boeren: hoofddoel van het project is het verminderen van emissies van de nutriënten stikstof en fosfaat op melkveehouderijbedrijven, van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven en het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten.
 • Bloemrijke oevers: Over een lengte van totaal drie kilometer is een mengsel van kruiden en bloemen ingezaaid langs een aantal sloten van polders in de buurt van de Weipoort (Zoeterwoude). Dit is straks goed voor bijen en andere insecten, en daarmee ook voor de bestuiving van wilde flora en gewassen, en voor de leefomgeving van weidevogels. Bovendien zorgen de bloemen voor een aantrekkelijk landschap voor inwoners en recreanten.
 • Boerenlandpaden: deze gemarkeerde wandelpaden zijn geopend van 15 juni tot 15 maart. Wandelaars gaan kris kras over weilanden, langs de koeien en schapen en via loopplanken over slootjes. In samenwerking met onze leden zijn de boerenlandpaden ontwikkeld.
 • Groene Linten Bijenlandschap: zo’n vijftig agrariërs zijn, in het gebied, rond Leiden aan de slag gegaan om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij te verbeteren. Dit project is in 2022 het laatste jaar ingegaan.
 • Landbouwportaal: De plek waar de agrariër samen met een coach aan de slag kan gaan voor een goede bodem en waterkwaliteit.
 • Predatiepreventie en -beheerplan: Onderdeel van het gebiedsplan “Noordrand” is een predatiebeheerplan. Hierbij is het uitgangspunt dat het predatieverlies niet groter mag zijn dan dat de populaties van de verschillende soorten boerenlandvogels nodig hebben om zich te handhaven en te herstellen. In dat kader heeft Coöperatie De Groene Klaver opdracht gegeven aan Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V. een predatiebeheerplan op te stellen. Je vindt het predatiepreventie- en beheerplan uit 2021 hier.
 • Verbetering biotoop Grutto en Patrijs: In 2021 is 1000 meter streekeigen hagen geplant in de Bollenstreek. Ook zal er ingezet worden op het realiseren van een keverbank. Behalve op hagen en keverbanken wordt in het akkerbouwgebied rondom Bentwoud ook ingezet op vogelakkers en voedselranden. Deze maatregelen vergroten de overlevingskansen van de patrijs waardoor de aantallen naar verwachting zullen toenemen. Voor de grutto en andere weidevogels zijn de geplande maatregelen:
  • plas-dras in het weidevogelseizoen
  • ontwikkeling kruidenrijk grasland
  • onderhoud kruidenrijkgras met rustperiode
  • hoger peil maatregelen
  • kruidenrijk grasland
 • Bloemrijke linten langs boerenlandpaden: Met het symbolisch zaaien van een Margrietenmengsel met kruiden is in het voorjaar van 2022 gestart van het project Bloemrijke linten langs boerenlandpaden. 

Alle projecten worden mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit Europa en/of Provincie Zuid-Holland.

 

Nieuws

 

Kennisdag Boerenlandvogels Zuid-Holland

Kennisdag Boerenlandvogels Zuid-Holland

Op donderdag 12 oktober organiseert Provincie Zuid-Holland een Kennisdag Boerenlandvogels. Deze Kennisdag is bedoeld voor collectieven en agrariërs, voor particuliere grondbezitters, terreinbeheerders, natuurbeheerders, faunabeheerders, vrijwilligers en andere...

Lees meer