Verbetering biotoop Grutto en Patrijs

Verbetering biotoop Grutto en Patrijs

Aan de slag in de Bollenstreek

In 2021 is 1000 meter streekeigen hagen geplant in de Bollenstreek. Het gaat hier met name om locaties in de Hogeveensepolder en de Beekpolder. Ook zal er ingezet worden op het realiseren van een voedselbank voor de patrijs. Deze maatregelen
vergroten de overlevingskansen van de patrijs waardoor de aantallen naar verwachting zullen toenemen.

Daarnaast wordt er in de weidevogelgebieden extra geïnvesteerd in kruidenrijk grasland, plas-dras gebieden en hoog waterpeil. Hierdoor zal de biodiversiteit toenemen en worden de kansen voor de weidevogel vergroot. Extra zonnepompen worden ingezet zodat een groter areaal vochtig gehouden kan worden. Daardoor zal de insectenstand toenemen en daarmee het voedsel voor de pullen en de weidevogels.

Helaas ervaren wij in ons gebied een toenemende predatie, hetgeen uiteraard ten koste gaat van de weidevogel. In 2021 zijn door De Groene Klaver daarom extra vossen- en ganzenrasters geplaatst om predatie te verminderen.

 

Nieuws

 

Droogte/Zomermonitor Hoogheemraadschap van Rijnland

Droogte/Zomermonitor Hoogheemraadschap van Rijnland

Bij een droogte over een lange periode neemt Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) maatregelen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de waterkeringen te waarborgen en voldoende zoet water naar het gebied aan te voeren. Er is op dit moment...

Lees meer
Winnaar fotowedstrijd De Groene Klaver bekend

Winnaar fotowedstrijd De Groene Klaver bekend

De jury van de eerste fotowedstrijd van De Groene Klaver heeft unaniem gekozen voor een foto van Jan Schouten als mooiste foto passend in het thema 'Volop lente'. Uit handen van voorzitter Theo van Leeuwen ontving Jan Schouten afgelopen maandag een mand vol lekkere...

Lees meer