Verbetering biotoop Grutto en Patrijs

Verbetering biotoop Grutto en Patrijs

Aan de slag in de Bollenstreek

In 2021 is 1000 meter streekeigen hagen geplant in de Bollenstreek. Ook zal er ingezet worden op het realiseren van een keverbank. Behalve op hagen en keverbanken wordt in het akkerbouwgebied rondom Bentwoud ook ingezet op vogelakkers en voedselranden. Deze
vergroten de overlevingskansen van de patrijs waardoor de aantallen naar verwachting zullen toenemen.

Voor de grutto en andere weidevogels zijn de geplande maatregelen:
• Plas-dras in het weidevogelseizoen
• Ontwikkeling kruidenrijkgrasland
• Onderhoud kruidenrijkgras met een rustperiode
• Hoger peil maatregelen en kruidenrijkgrasrand
• Looptijd van 2021 tot 2024

Helaas ervaren wij in ons gebied een toenemende predatie, hetgeen uiteraard ten koste gaat van de weidevogel. In 2021 zijn door De Groene Klaver daarom extra vossen- en ganzenrasters geplaatst om predatie te verminderen.

 

Nieuws