Bloemrijke oevers

Bloemrijke oevers

Over een lengte van totaal drie kilometer is een mengsel van kruiden en bloemen ingezaaid langs een aantal sloten van polders in de buurt van de Weipoort (Zoeterwoude). Dit is straks goed voor bijen en andere insecten, en daarmee ook voor de bestuiving van wilde flora en gewassen, en voor de leefomgeving van weidevogels. Bovendien zorgen de bloemen voor een aantrekkelijk landschap voor inwoners en recreanten. Het bloemenmengsel bestaat uit zaden van inheemse soorten.

Het project sluit aan bij de ambities van Hoogheemraadschap van Rijnland en De Groene Klaver om het huidige areaal aan kruidenrijke oevers en graslanden te verdubbelen. In de afgelopen jaren is al 35 ha kruidenrijker grasland gerealiseerd. In het najaar van 2021 is daar 5 ha aan toegevoegd en is meer dan drie kilometer kruidenrijke oever aangelegd, onder meer via de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Er staat nog meer op de planning. Zo is een projectvoorstel ingediend om nog eens 8 km kruidenrijke randen langs boerenlandpaden/slootkanten te realiseren.

Het project ontvangt financiële bijdragen vanuit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, en wordt uitgevoerd door een coalitie van vertegenwoordigers van Groene Cirkel Bijenlandschap, De Groene Klaver, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeenten, Naturalis, burgerinitiatieven en ondernemers.

Het project is onderdeel van Groene Cirkel Bijenlandschap dat wordt gecoördineerd door de Omgevingsdienst West-Holland.

In hoeverre het project Kilometers Bloemrijke Oevers succes zal hebben, zal de tijd leren, en zal gemonitord worden. Zo zal De Groene Klaver de ontwikkeling van bloemrijke kruidenrijke oevers monitoren op plantensoorten, en in de toekomst waarschijnlijk ook diersoorten.

 

Nieuws