Agrariërs en waterschap trekken samen op voor schoon voldoende water in Rijnland

14 april 2021

Boeren en tuinders en Hoogheemraadschap van Rijnland slaan de handen ineen en werken aan minder emissies en voldoende zoet en schoon water in het gelijknamige waterschapsgebied. Met de ondertekening van de intentieverklaring verstevigen betrokken partijen de samenwerking. Arie Verhorst, LTO Noord-bestuurder Zuid-Holland: “Daar waar boeren en tuinders invloed kunnen uitoefenen, doen we dat.“
 
 
Hoogheemraadschap van Rijnland en bestuurlijke vertegenwoordigers van LTO Noord, agrarische collectieven, KAVB, Glaskracht en Stichting belangenbehartiging Boskoop ondertekenden begin april digitaal de intentieverklaring ‘Samen op weg naar voldoende water met een goede kwaliteit’. Onder de paraplu van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wordt de komende tijd gewerkt aan een concreet plan van aanpak voor de verschillende sectoren en gebieden.
 
 
‘Niet opleggen, maar kennis en kunde benutten’
In Rijnland is er een goede samenwerking tussen waterschap en agrarische collectieven en nemen boeren en tuinders ook al jaren deel aan DAW-projecten ten behoeve van schoon en voldoende water, een gezonde bodem en toekomstbestendig agrarisch bedrijf. Zo leerden melkveehouders en akkerbouwers in het project Bewust Boeren Rijnland over het verminderen van emissies en het verbeteren van de ecologie in de sloot. Met dank aan subsidies via het Landbouwportaal Noord-Holland konden deelnemers investeren in goede maatregelen zoals veegmachines en wasplaatsen voor spuitapparatuur. Waldo van Faber, Hoogheemraadschap van Rijnland: “Met de ondertekening geven we aan dat we niet willen afwachten, maar beginnen. En we willen niet opleggen, maar aanwezige kunde en kennis benutten. Met elkaar en voor elkaar!”
 
 
Inspiratiepolders
De diversiteit en de variëteit aan sectoren – naast melkvee- en akkerbouw, ook glastuinbouw en boom- en bollenteelt – vraagt een concreet plan dat bij iedere sector en de verschillende gebieden past. Arie Verhorst, portefeuillehouder Bodem en Water Zuid-Holland voor LTO Noord: “Een plan van aanpak gedragen door alle partijen is cruciaal om de agrarische wateropgave te halen. Dit geeft energie, want we zijn in beweging. En daar waar we invloed kunnen uitoefenen, doen we dat.”Efficiënter en preciezer omgaan met mest en gewasbeschermingsmiddelen en aanpassen van slootbeheer zijn enkele van de maatregelen. Naast het verbeteren van de waterkwaliteit zal ook aandacht zijn voor voldoende zoet water. Er zal worden bekeken welke aanvullende maatregelen agrariërs zelf kunnen nemen, naast de maatregelen die Rijnland treft om te zorgen voor voldoende zoet water. Gijsbert Vink (Collectief Noord Holland Zuid): “Veel partijen slaan de handen ineen. Met elkaar willen we iedereen bereiken en verleiden om het goede te doen.” Onder meer in inspiratiepolders kijkt Rijnland samen met agrarische ondernemers naar maatregelen die enerzijds goed passen bij de agrarische bedrijfsvoering en anderzijds werken aan een gezonde, levende boerensloot en klimaatbestendig gebied.

 

Het DAW is een initiatief van LTO Nederland. Samen met de Unie van Waterschappen wordt binnen het DAW gewerkt aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Dat doet het DAW onder andere door kennisdeling via projecten en samenwerking tussen waterschap en agrariërs te stimuleren. Meer informatie staat op www.agrarischwaterbeheer.nl.

Ecologisch Slootschonen