Huidige droogte gevaar voor weidevogels, agrarische natuurcoöperatie de Groene Klaver komt in actie

29 april 2019

Door de zeer vroege hoge temperatuur en de aanhoudende droogte dreigen veel meer dan normaal de weilanden te verdrogen. Hierdoor komen op veel plaatsen de grutto’s, de kieviten, de tureluurs en de scholeksters in gevaar. Omdat ze uit de harde, verdroogde bodem moeilijk wormen en insecten kunnen vinden voor voedsel, dreigen ze het onderspit te delven. Reden voor de agrarische natuurcoöperatie de Groene Klaver om in actie te komen.
 
Het broedseizoen voor weidevogels is in volle gang. Boeren houden daar jaarlijks rekening mee door weilanden later te maaien of door, bij beweiding van de weilanden door het vee, de nesten van de vogels te beschermen. Ook zetten verschillende boeren al vroeg in het jaar laaggelegen percelen gedurende het broedseizoen “plas-dras”. Met behulp van pompen wordt de grond vochtig gehouden, zodat de voor hun broedperiode teruggekeerde weidevogels uit Afrika en Zuid-Europa op sterkte kunnen komen door in de vochtige bodem voldoende voedsel te vinden.
 
Andere jaren zorgden de meer normale vochtige weken rond deze tijd voor voldoende voedselaanbod voor ouders en hun pullen. Mede hierdoor heeft de weidevogelstand zich de laatste paar jaar gestabiliseerd in het Groene Klaver gebied. Door de huidige droogte is het voor de vogels moeilijk om voedsel te vinden met alle gevolgen van dien. Boeren zijn in actie gekomen om de vogels te helpen. Op verschillende plaatsen worden extra greppels onder water gezet met waterpompen. Door de bodem vochtig te houden, komen er mogelijk wat meer insecten tot ontwikkeling en kan voedsel gemakkelijker uit de bodem worden gehaald door de vogels.
 
“Uiteraard vraagt de actie, in deze periode van voedselwinning voor het vee voor de winter, extra inzet en motivatie van de betreffende boeren”, vertelt Theo van Leeuwen, voorzitter van de Groene Klaver. “Samen met onze leden moeten we maatwerk leveren en improviseren, maar op deze manier hopen we een extra impuls te geven aan de weidevogelstand.”