Resultaten monitoring Groene Linten Bijenlandschap gepresenteerd

3 januari 2020

Op dinsdag 3 december jl. organiseerde de Groene Klaver bij Warmond Buiten in Warmond een bijeenkomst voor de deelnemers aan het project Groene Linten Bijenlandschap en overige geïnteresseerden. Menno Reemer van EIS Kenniscentrum presenteerde de resultaten van zijn uitgevoerde monitoring van de bijen en de zweefvliegen. Daarnaast vertelde Peter de Groot van Biodivers, een leverancier van natuurzadenmengsels, over de uitgangspunten tijdens de opstartfase van het project en informeerde hij de aanwezigen over de gebruikte producten. Naast het informatieve deel, werden de bijenlinten rondom Warmond Buiten bekeken en besproken. 
 
Aan het project Groene Linten Bijenlandschap doen bijna 50 agrariërs mee in het gebied rond Leiden om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij te verbeteren. Onderdeel van het project is de monitoring bij een selectie van de deelnemers, uitgevoerd door EIS Kenniscentrum. De eerste monitoringsronde vond plaats in 2017 en de tweede in 2019. In 2019 zijn in totaal 31 soorten bijen en 42 soorten zweefvliegen gevonden op alle locaties samen. Op negen van de 11 onderzoekslocaties is het aantal bijensoorten gestegen en het aantal exemplaren is zelfs op 10 locaties gestegen. Hommels en zweefvliegen deden het in 2019 juist minder goed dan in 2017. De verklaring hiervoor ligt mogelijk in de extreem warme en droge zomer van 2019. Over het algemeen zijn hommels en zweefvliegen minder actief onder zulke omstandigheden dan solitaire bijen.
 
 
 
 
 
 
 
 

De resultaten laten zien dat ook kleinschalige maatregelen op boerenbedrijven gunstig kunnen zijn voor de wilde bijenfauna. Weliswaar zijn de gevonden aantallen soorten niet erg hoog en zijn geen bedreigde bijensoorten aangetroffen, maar onder het motto ‘vele kleintjes maken één grote’ zou het toch mooi zijn als dergelijke initiatieven op meer bedrijven navolging krijgen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat structurele wijzigingen in het beheer van graslandpercelen (minder maaien, gefaseerd maaien, minder bemesten) meer zoden aan de dijk zetten dan het inzaaien van kleine bloemenrandjes.

 
 
 
Om het rapport van EIS Kenniscentrum na te lezen, klikt u hier.