Agrarisch natuurbeheer met ruim 150 deelnemers in de lift

27 december 2023

Een verdubbeling van zogenoemde plas-drasgebieden, een forse groei van het natuurbeheer op akkerland en aanleg van hoger waterpeil in enkele polders, waardoor weidevogels makkelijker voedsel kunnenvinden. Onder meer deze veranderingen in het grondgebruik stipte voorzitter Theo van Leeuwen van agrarisch collectief De Groene Klaver aan bij de uitreiking van het eerste deelnemersbord voor agrarische ondernemers, die zich inspannen voor het behoud van plant- en diersoorten.

De voorzitter van De Groene Klaver hielp mee om het eerste bord te bevestigen bij de entree van melkveebedrijf van Paul en Marianne Ammerlaan in Stompwijk. Daar is aan de Bovenmeerweg 11 ook Melktap Maria’s Hoeve te vinden. Paul en Marianne maken al vijf jaar werk van natuurbeheer door het gebruik van ruige mest, ecologisch slootschonen, later zaaien en maaien en legselbeheer. De weidevogels doen het op zijn land steeds beter.

Weidevogels
De Groene Klaver telt intussen binnen de vier regio’s rondom Leiden meer dan 150 deelnemers met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Een aantal dat gestaag groeit. Zij krijgen nog voor de jaarwisseling het nieuwe bord aangeleverd. Dit zijn niet alleen melkveehouders, maar ook akkerbouwers en bollentelers. Het totale areaal met natuurbeheer is gestegen naar 2.300 ha grasland, 50 ha akkerland en 165 ha waterbeheer. In alle gebieden zijn in het voorjaar vele vrijwilligers actief om de nesten van weidevogels te beschermen. Van Leeuwen is trots op de gezamenlijke inspanningen van boeren en wat ze samen presteren. “Per saldo draait het om een zo gevarieerd mogelijk leefgebied voor dieren en planten. Wat wij doen als Groene Klaver is boeren faciliteren bij hun ambities voor natuur- en landschapsbeheer. Wij blijven zoeken naar verbeteringen, zowel voor de weidevogels alsook voor de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de daarbij passende vergoedingen.”

Beter nadenken
De agrarische natuurvereniging Lopikerwaard maakte een dezer dagen melding van veel meer jonge weidevogels in het afgelopen voorjaar. Van Leeuwen: “Wij hebben alle cijfers nog niet volledig, maar die indruk hebben wij ook. Het gaat de goede kant op. Maar als de overheid telkens met nieuwe regelingen komt, haken mensen af. Ook vragen wij van overheden om beter na te denken over forse ingrepen in de omgeving van leefgebieden van weidevogels en de gevolgen ervan, zoals nu met Warmtelinq in Zoeterwoude.”

Fotograaf: Jack Luiten