Vacature Voorzitter agrarisch collectief

Voorzitter agrarisch collectief

We zoeken een nieuwe voorzitter
De coöperatie De Groene Klaver is één van de veertig collectieven Agrarisch Natuur- Landschaps- en Waterbeheer (ANLb) die samen Boerennatuur vormen. Bij onze coöperatie zijn ruim 150 betrokken boeren aangesloten, die naast het ANLb ook projecten uitvoeren op o.a. het gebied van biodiversiteit, waterbeheer en wandelpaden. We zoeken een nieuwe voorzitter, bij voorkeur een bedrijfsgenoot en deelnemer aan het ANLb.

Algemeen
Het bestuur van het collectief is gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting van een organisatie die professioneel werkt. Dat vraagt om deskundige bestuurders met verschillende noodzakelijke competenties. Daarnaast is specifieke deskundigheid vereist bij de gebiedscoördinator en van andere personen, die voor specialistische taken door het collectief worden ingehuurd. Tenslotte mag ook van de deelnemende boeren/beheerders verwacht worden, dat zij over de nodige deskundigheid beschikken voor het uitvoeren van de beheercontracten.

Het gaat om verschillende contractrelaties zoals tussen provincie en collectief, tussen collectief en deelnemende boer/beheerder en tussen collectief en dienstencentrum. Daarom zijn in het agrarisch collectief kennis van ecologie (o.a. voor de ecologische toets), van de controletaak met sanctionerende bevoegdheden en van administratieve en financiële zaken noodzakelijk. Uitgaande van de taken en werkzaamheden die aan het collectief zijn gekoppeld, zullen afhankelijk van hoe binnen het collectief het werk wordt verdeeld, op basis daarvan functiebeschrijvingen opgesteld worden.

Kwaliteiten van de bestuurder
Hoewel dit in principe vrijwilligers zijn, zal door de (nieuwe) taken en verantwoordelijkheden goed gekeken moeten worden naar de competenties van deze bestuurders. Het is daarbij van belang dat er binnen het bestuur een taakverdeling wordt toegepast, waarbij iedere bestuurder directe verantwoordelijkheid krijgt voor een bepaald taakveld. Verder is het nodig te zorgen dat er functiescheiding plaatsvindt. Een bestuurder van het collectief ontvangt voor zijn inzet een vergoeding.

Naast competenties is het van groot belang dat het bestuurslid het vertrouwen van de achterban heeft, affiniteit heeft met agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) en plattelandsontwikkeling, hij/ zij in staat is het ANLB-belang naar buiten toe uit te dragen, beschikt over een passend netwerk in het groene domein, voldoende tijd beschikbaar heeft om zich in te zetten voor het collectief en in staat is om bruggen te slaan tussen de verschillende partijen in de gebiedscoalitie. De bestuurder moet bovendien voldoende afstand kunnen nemen tot het privébelang van de individuele deelnemende boeren/beheerders en onafhankelijk van die belangen besluiten kunnen nemen, ook als dat besluiten zijn die weerstand kunnen oproepen. Vanwege de ‘afstand’ tussen collectief en beheerder is een transparante besluitvorming nodig. Dat vraagt om een goede communicatie met de deelnemers/beheerders.

Samenstelling bestuur met bijbehorende functieprofielen
Binnen het bestuur van het collectief is het wenselijk dat er een mix aan bestuurlijke kwaliteiten aanwezig is. In het bestuur kan onderscheid gemaakt worden in de navolgende functies: voorzitter/secretaris, penningmeester en leden met aandachtsvelden voor onder andere ecologie/flora en fauna, externe communicatie, plattelandsontwikkeling etc.

Voor de profielschets van de bestuursleden gelden in zijn algemeenheid de navolgende aandachtspunten

 • voorkeur voor HBO denk en werkniveau;
 • wonend in het werkgebied van het collectief;
 • beschikken over een netwerk in de regio in het groene domein;
 • aantoonbaar belangstelling voor, en kennis van landbouw, flora/fauna en/of landschap;
 • brede maatschappelijke kijk op de (duurzame) ontwikkeling van de landbouw in het landelijk gebied;
 • bestuurlijke ervaring en een team player zijn die over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt;
 • proactieve houding en een oog voor mogelijkheden voor verbetering van de organisatie;
 • beschikbare tijd: een tot twee dagen per week

Specifiek ingezoomd op de verschillende bestuurlijke functies wordt nog het volgende meegegeven voor de voorzitter:

 • ervaring met representatie, leidinggevende kwaliteiten;
 • beschikking over een breed ‘netwerk’ binnen de groene sector;
 • goede en kritische sparringpartner voor personeel en overige bestuursleden;
 • als woordvoerder namens de organisatie en als onderhandelaar met derden beschikt hij/zij over goede contactuele vaardigheden en overtuigingskracht (inspirerend leiderschap);
 • binnen de organisatie streeft hij/zij na om ieders kwaliteiten optimaal te benutten ten dienste van de organisatie als geheel (samenbindend leiderschap);
 • de voorzitter is samen met de overige bestuursleden medeverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie.

Sollicitaties
Neem bij interesse contact op met secretaris Ed de Meijer, secretaris@degroeneklaver.nl of tel: 06-11607058.

 

Nieuws