Meer weidevogels in de Stevenshofjespolder

20 april 2023

In de Stevenshofjespolder in Leiden heeft agrarisch natuur collectief De Groene Klaver maatregelen genomen om de weidevogel terug te krijgen na de verstoring door de aanleg van de Rijnlandroute.

 

Als natuurcompensatie voor de aanleg van de Rijnlandroute heeft De Groene Klaver samen met de agrariërs in het gebied verschillende maatregelen kunnen treffen. Met de inzet van de agrariërs in het gebied zijn grote delen van de percelen vernat.

 

Op de aangrenzende graslanden zijn met agrariërs afspraken gemaakt over het later maaien van de percelen zodat de kuikens in een rustige, beschermende en voedselrijke omgeving kunnen opgroeien.

 

Het vernatten van de percelen levert nu al direct resultaat op. Door weidewacht Santvoorde is een toegenomen aantal weidevogels gesignaleerd; grutto’s, kieviten, tureluurs, scholeksters, bergeenden, slobeenden en krakeenden.

 

De weidevogelwacht Santvoorde blijft de ontwikkelingen in het veld volgen en waar nodig zal collectief De Groene Klaver het afgesloten beheer aanpassen om de weidevogels alle ruimte en kansen te geven.