Volgende stap aanpak bodemdaling in drie polders

8 december 2022

Melkveehouders in de Vlietpolder, Blauwe Polder en Waterloospolder gaan samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Kaag en Braassem, coöperatie De Groene Klaver en LTO Noord een plan maken om bodemdaling tegen te gaan. Daarnaast kijken zij ook naar mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Vertegenwoordigers van deze partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend tijdens een bijeenkomst op 1 december. “Om dit gebied een goede en gezonde toekomst te bieden, is het noodzakelijk dat we samen optrekken met alle partijen. Ik ben blij dat we met de ondertekening een volgende stap zetten in samenwerking om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar we voor staan, zoals het afremmen van de bodemdaling.” aldus gedeputeerde Meindert Stolk (Land- en tuinbouw). 

 
Het afgelopen jaar heeft Rijnland samen met ongeveer twintig boeren uit deze polders al een eerste verkenning uitgevoerd naar mogelijke maatregelen. Dat bleek positief, vandaar dat zij de plannen nu verder willen uitwerken. Dit moet uiteindelijk leiden tot concrete afspraken over maatregelen die kunnen worden uitgevoerd, zoals de aanleg van waterinfiltratiesystemen. Aad Straathof, LTO Noord; “Het is goed dat deze intentieverklaring is opgesteld en vandaag wordt ondertekend. Met elkaar we komen tot de juiste oplossingen. De komende maanden gaan we hier hard aan werken en kijken we zeker ook naar andere gebieden die als voorbeeld kunnen fungeren.”
 
Waterinfiltratiesystemen
Deze polders in Kaag en Braassem bestaan grotendeels uit veen. Bij droogte of door bemaling klinkt het veen in, waarbij onder meer CO2 vrijkomt. In het Klimaatakkoord is afgesproken deze uitstoot uit het veen fors te verminderen. Een van de maatregelen hiervoor is de aanleg van waterinfiltratiesystemen. In droge periodes houden zij de veengrond nat waardoor minder CO2 vrijkomt. In extreem natte periodes kunnen zij het water ook afvoeren.
 
Geld voor maatregelen
Vorig jaar stelde het Rijk 22 miljoen euro beschikbaar aan de provincie Zuid-Holland voor maatregelen om de CO2-uitstoot uit veenbodems al op korte termijn te verminderen. Maatregelen in deze polders kunnen hiermee worden gefinancierd. Het verminderen van CO2-uitstoot uit veenbodems maakt ook onderdeel uit van de plannen die afgelopen vrijdag door het Rijk bekend gemaakt zijn.

Theo van Leeuwen van Coöperatie De Groene Klaver, Henno van Dokkum Hoogheemraadschap van Rijnland, wethouder Yvonne Peters van de gemeente Kaag en Braassem, Aad Straathof van LTO Noord en gedeputeerde Meindert Stolk willen samen met de boeren in de drie polders een volgende stap zetten om bodemdaling aan te pakken.